"Lời thơ như gió như mây,
Bay đi cho hết tháng ngày trần gian ..."