Biên thành tuế nguyệt chứng tang điền, bất giác biệt ly dĩ kinh niên.
Phụ khanh bản phi tâm sở nguyện, tương tư thành tai đối thiền quyên.
Thuỵ mộng mê ly hữu trọc lệ, đan hình độc vũ ảnh biên tiên.
Mỹ hảo thì quang chính nhãn tiền, tiên nhi khởi khả đương vân yên?