Bầu chọn của Hungriquelme:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
2. Thái liên khúc kỳ 1 (Lý Bạch)
3. Thanh minh (Đỗ Mục)

(Bài viết được gửi tự động)