Em đây chẳng biết làm thơ
Ai mà muốn dạy thì mời vào đây