Bầu chọn của Tiểu Hầu Tử:
1. Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn)
2. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)
3. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
Đây là ba bài thơ hay…