Gởi Ban Quan Trị Thi Viện ...Tôi xin được tạo Tác Giả trên Thi Viện . vài hàng để ban quản trị nhận xét ...

Tên ..,,Hùng P Nguyễn
Bút hiệu ,,,Huyền Lâm ..

Có thơ đăng trên ..Văn ..Văn Học ...Việt Báo , Trẻ Texas Rạng Đông Georgia . Kiến thức Texas xuất bản 2 tập thơ Một Thời Để Nhớ ./ Về Nguồn ...nhà xuất bản Sông Thu Cali
Xuất bản chung ..tập thơ Bến Sông Mây ...Cali .../Hương Xưa ..Nhà Xuất Bản Văn Học Việt Nam ..
Vài hàng gởi đến BQT nhận x ét ...

Thân ..Huyền Lâm