TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Nguyễn Thủy


Thương nào hơn cái thương thầm?
Ghét nào hơn cái ghét lầm rồi thương?
Anh về đêm vấn ngày vương
Say trong giấc mộng, chập chờn giữa song.

Ngoài trời mưa mãi nỉ non
Còn ta thức trắng đem lòng nhớ thương
Tình không biên giới là thường
Chồng con bề bộn mà thường nhớ mong...

Đêm về hú gió gọi trăng
Yêu là muôn kiếp, tình là dây oan
Cách ngăn chỉ bởi khác giường
Còn duyên thì lẽ chuyện thường thế gian...

Phân chia biên giới rõ ràng
Em học tr…