Kỳ ngộ duyên

Bắt đầu từ buổi đầu tiên
Những chùm thạch thảo thiên nhiên rất tuyền
Em cầm một đóa hoa quyên
Hỏi rằng anh có nghe huyền âm vang