Để lòng bài tỏ phải làm thơ
Mỗi bài thơ mỗi vùng trời mới lạ
Mỗi trái tim để cho ta khám phá
Mỗi vùng trời ta thông thả ngao du

TN_AG