Bầu chọn của Cao Vũ Trúc Ly:
1. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
hay vì cảnh và cả vì tình.
(Bài viết được gửi tự động)