CÙ LAO KHÔNG CHỒNG
Đàn ông đi đẩu đi đâu
Để đây thành chốn cù lao không chồng
Ví dầu... yêu vợ hơn tôm
Mà sao đi biển vài hôm chưa về
Cái mê thì chẳng được mê
Cái không mê lắm vừa về lại say
Đàn bà ôm lưới trên tay
Nằm mơ sóng vỗ hết ngày lại đêm
Cháy lòng từng nỗi niềm riêng
Cù lao trống vắng thành tên không chồng .
VMQ