Bầu chọn của Crystal rain:
1. Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang)
2. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
3. Đề đô thành nam trang (Thôi Hộ)

(Bài viết được gửi tự động)