Em thấy cần thêm những khúc nhạc của nhà soạn nhạc Chopin danh tiếng nữa! Một dòng âm nhạc bác học! Đó Đỉnh cao trong nghệ thuật! Chủ đề này thiệt hay!