vơi mộng sông hồ mây nốilê
thềm hoang thiêm thiếp ánh trăng loe
thương đêm tiều tuỵ chăn sương phủ
tội bóng võ vàng mái trúc che
khói thuốc vấn vương tình muốn ngõ
hương sen phảng phất ý chưa nghe
ngổn ngang lòng khách phân khanh tướng
riêng cõi lòng tôi vắng ngựa xe