Bầu chọn của nguyenvietanh:
1. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)

(Bài viết được gửi tự động)