xin các vị tiền bối thứ lỗi mạo muội,Tử Khải cũng xin đóng góp chút ngu kiến về 2 câu
"Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can"      
dịch thơ thành:
"Tầm xuân đến chết tơ mới hết
Đèn sáp thành tro lệ mới khô"
Nếu có gì sai xin các vị chỉ giáo để Tử Khải có thể mở rộng tầm mắt