Chọn

[url=http://upload.x8smile.net/share-BB1A_4A1BF69C.html]http://upload.x8smile.net/thumb-BB1A_4A1BF69C.jpg[/url]


Nếu phải chọn giữa hai ngả đường
Em sẽ đi về phía ngược lại
Dẫu có thể dẫn đến đau thương!

Nếu được chọn kiếp đầu thai
Em từ bỏ chỉ muốn được là đất
Bởi  đất  vô tri trước bia miệng thế gian
 

Nếu được chọn giữa bi và hài
Em chỉ muốn bình lặng
Bởi  bi –hài ...đều dùng tới năng lượng nên khó giữ bền lâu

Nhưng nếu cho em chọn giữa :
Hạnh phúc…