Xin cho biết làm sao để post bài dịch song song với bản gốc trên 2 cột.
Ban điều hành có thể gửi mẫu lệnh cho mình không?