Hơ Lan nay mới nhập làng
Muốn mong anh, chị, khẽ khàng bảo ha
Để cho vui cửa, vui nhà
Xung quanh bốn bể, cũng là anh em !

29/6/2014 HL