Bầu chọn của nguyên mạnh tuân:
1. Thục tướng (Đỗ Phủ)

Ý kiến cá nhân:
hướng phía từ đường
dạo gót qua trắc tươi thành cẩm cảnh bao la rọi thềm cỏ biếc ngòi xuân thắm cách lá oanh vàng rộn tiếng ca ba lượt đón mời bàn kế nước hai triều giup dập hết lòng già ra quân chưa thắng thân đà thác mãi khiến anh hùng lệ xot xa
(Bài…