Bầu chọn của redcarn:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
2. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Lý Bạch)

(Bài viết được gửi tự động)