Duyên nợ tình đời ai hiểu thấu,
Ngã rẽ chia đôi lạc tâm hồn.
Hồn tôi xin gửi vào mây gió,
Để cho hoà quyện với trời xanh.
Tình ta như thấy hoá hư không,
Cùng chung tâm hồn đồng vô tả.
Song nghĩa tình này hồn hiểu thấu,
Bát ngát trời xanh ta với ta.