Bầu chọn của dbsk_no1:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
2. Hoàng Hạc lâu (Nguyễn Du)
3. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
hay,
(Bài…