Bầu chọn của tranbaloc:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
Nhẹ nhàng như gió mùa thu
Tống tiễn người đi con vẫn nuối
(Bài viết được gửi tự động)