.

.Vượt dốc hôm nay(2013-14)


Điều quý nhất (non trăm năm giặc chiếm)

đã giành lại - cuối con đường xa lắc

và nay đã nắm bền chắc trong tay 

nhưng làng nhàng, tụt hậu (so ngay mấy xứ quanh đây).

.

Phải đuổi theo nhanh chóng, thật cao như đỉnh Fansipắng?

phải hát vang cho dội biển trời như Siu Blách?

.

Đừng nóng vội! - bình tâm mới đạt

vượt…