Bầu chọn của minhkhien:
1. Thu hứng kỳ 5 (Đỗ Phủ)
2. Thu hứng kỳ 4 (Đỗ Phủ)
3. Thu hứng kỳ 2 (Đỗ Phủ)

(Bài viết được gửi tự động)