VÈ THI SỸ


Ve vẻ vè ve
Cái vè thi sỹ

Cái đầu bé tí
Chẳng ham học hành

Giờ muốn có danh
Dùi mài nghiên bút

Khởi đầu thơ lục
Tiếp đến ngũ ngôn

Sau đó lôm côm
Tự do nhiều thể

Theo đà cứ thế
Thơ viết hàng tràng

Nhân dịp hội làng
Mang ngay ra đọc

Vòng ngoài lũ nhóc
Vòng trong ông bà

Thơ vừa đọc ra
Cả làng bịp miệng

Chỉ vì cái tiếng
Chẳng sợ chê cười

Mặc ai nhỏ to
Mặc ai chỉ trỏ

Mác thi sỹ dởm
Đó chính là em