1. Dương đông kích tây   (Đánh lạc hướng đối phương): Tức là giả vờ như thật sự đánh

vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác

trai cũng hiểu rằng phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô cùng phức tạp phức tạp

từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rất khó đoán. Chính vì vậy ta

phải lấy độc trị độc, phải nhằm ngay vào yếu huyệt này – cái gót chân…