Chúng mình đã chia tay
Nhưng tình vẫn còn say, còn đậm
Gửi tình đi cùng cơn gió nổi
Đem yêu thương đến mãi cùng trời

Cho mọi người, cho một người, và cho cả chính tôi ...