Ý tại uyên nguyên mãn
Ngôn thừa chân như nhiên
Nhất sinh chiêu hạc thoại
Hà tất vấn trần ai.

Cầm đài minh nguyệt chiếu
Càn khôn thuận phong hài
Chân như năng hiện hữu
Thiên duyên thời tất lai.