Dạ! Em xin phép yêu cầu tạo tác giả mới.
Họ và tên: Hà xuân đạt
Ngày/tháng/năm sinh: 20/07/2005
Thể thơ: năm chữ, tự do, thất ngôn tứ tuyệt
Các bài thơ đã sáng tác năm 2019-2020, em đã yêu cầu đưa lên các tạp chí thơ về nội dung THƠ THỜI HỌC SINH qua Gmail nhưng chưa được chấp nhận.