nguyên tác :

生為男子要希奇,
肯許乾坤自轉移。
於百年中須有我,
起千載後更無誰。
江山死矣生圖汭,
賢聖遼然誦亦癡。
願逐長風東海去,
千重白浪一齊飛。

phiên âm:

Sinh vi nam tử yếu hy kỳ,
Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Khởi thiên tải hậu cánh vô thuỳ.
Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế,
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si.
Nguyện trục trường phong Đông hải khứ,
Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi.

dịch thơ:
(MXTD)

Chí lạ làm trai ngất ngất cao
Há để càn khôn tự chuyển sao?
Trời đất trăm năm cần ta đó
Chẳng lẽ ngàn năm chẳng danh nào?
Non sông mất, sống càng thêm nhục!
Hiền Thánh xa, học chẳng ngu sao?
Bể Đông ta vượt theo cánh gió
Muôn trùng sóng bạc vút bay cao!