sau này thế nào đâu ai biết
tình yêu mình có sẽ ra sao
em tự dối lòng thôi nhớ nữa
còn anh không nhớ đã quên chưa
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)