Đổi trắng thành đen sao có thể?
Lừa người chẳng những tự lừa thân
Đời thì hối hả người vô số
Có biết bao sầu nữa thế nhân?