Đây là 1 bài thơ của Đỗ Phủ.Tôi đã tìm ở thi viện nhưng không có.vậy nếu ai biết bản dịch về từ hán việt và dịch nghĩa bài thơ xin ra tay giúp sức xin cảm ơn.Sau đây là bản chữ Hán:
  众水会涪万,瞿塘争一门。
  朝宗人共挹,盗贼尔谁尊。
  孤石隐如马,高萝垂饮猿。
  归心异波浪,何事即飞翻。
  浩浩终不息,乃知东极临。
  众流归海意,万国奉君心。
  色借潇湘阔,声驱滟滪深。
  未辞添雾雨,接上遇衣襟。
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như