Chẳng thấy thơ ? chẳng thấy lính đâu ?
Hay là lính đã về chầu diêm vương
Nghĩ mà cũng thật là thương
Lính xa nhớ mãi thơ vương cho đời ...
Đặng Thước