Em đang làm bài này cần tìm 1 số bài thơ có sử dụng phép tu từ chêm xen có ai nghĩ được mấy bài giúp em với