Ngày mai trong gió hương còn thoảng
Ta biết tình em vẫn mặn mòi