Phương Dung bận việc gì hay đi đâu mà lâu lắm không đến vườn thơ kể cả của chính mình cũng không ghé?
                                                           Ung Văn Khánh