http://mau3.mauwebsitedep.net/wp-content/uploads/2016/10/san-pham-1.jpg
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"