Trang trong tổng số 33 trang (322 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33]

Ảnh đại diện

mua ngau

Ta đi bầu cử hôm nay
Những thằng thất đức bỏ ngay vào hòm...
Kẻ trông rồi lại người dòm
Mặc đời ta cứ gạch tòm chúng đi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mua ngau

Là một loài tre ở rừng thì phải
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 33 trang (322 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33]