Em như hoa nở
Anh ở bên hoa
hương thơm toả ra
Ai mà chịu được
Anh ngồi anh ước
Hoa nở nụ cười
Hoa của mọi người
là để ngắm thôi
Xem hoa khi tươi
chào hoa khi héo
Anh béo em gầy
Hoa đây em đây!...
09/09/2010
Đặng Thước