嘆老

十五年不遇

今朝喜相逢

見君頭上白

忽認我成翁

(與同門兄弟相遇感作)

Phiên âm:
THÁN LÃO

Thập ngũ niên bất ngộ

Kim triêu hỉ tương phùng

Kiến quân đầu thượng bạch

Hốt nhận ngã thành ông

( Dữ đồng môn huynh đệ tương ngộ cảm tác)

Dịch nghĩa:

THAN GIÀ

Mười lăm năm cách biệt

Ngày hôm nay vui mừng gặp được nhau

Thấy anh đầu đã bạc

Chợt nhận ra mình đã già mất rồi

( Nhân gặp các bạn cùng học cảm hứng )