buồn đời cắt tóc đi tu
nghĩ đi nghĩ lại đi tù xướng hơn
Ngửa Mặt Nhìn Trời
Hận Đời Vô Đối
Đập Mặt Vô Gối
Vô Đối Thật Sao:(