Tống Dương Sơn Nhân Quy Tung Sơn

Ngũ hữu vạn cổ trạch
Tung Dương Ngọc Nữ Phong
Trường lưu nhất phiến Nguyệt
Quải tại đông khê tùng
Nhĩ khứ xuyết tiên thảo
Xương bồ hoa tử nhung
Tuế vãn hoặc tương phỏng
Thanh thiên kị bạch long


Bản dịch của Lão Nông

Tiễn Dương Sơn Nhân

Ngàn năm có nếp nhà
Trên đỉnh núi Ngọc Phong
Dòng khe mảnh trăng lồng
Đông Khê tùng vắt vẻo
Bạn tìm cỏ tiên đi
Hoa xương bồ đẹp lắm
Cuối năm tình nếu thắm
Cưỡi rồng trắng qua chơi
Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương