" Thơ hay phải giống như linh dương húc sừng vào cành cây không để lại dấu vết, như voi thơm qua sông còn để lại mùi hương, có thần vận để mà thưởng thức, mà không có dấu vết để có thể truy tìm"