1. Cảm tác http://thivien.net/viewpo...ID=kscTLRsfgb0j55mZDyU8SQ
2. Cảm tác đá http://thivien.net/viewpo...ID=FpA1vf5l1SJQuvf52Q8Y-Q
3. Linh cảm http://thivien.net/viewpo...ID=umcFU4JDe3jbl1XBeB-F0A
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông