1. Tức cảnh http://thivien.net/viewpo...ID=d8-MWLlAz2mQA8HWhlaasw
2. Thiên đô chiếu (chiếu dời đô) http://thivien.net/viewpo...ID=lLQ5ZQBdreTlYCUfQsoc_w
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông