MỞ ĐẦU:
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."