Tên bài thơ: Sinh lão bệnh tử
Tên nguyên gốc: 生老病死
Tên tiếng Việt: Sinh lão bệnh tử
Tác giả: Lý Ngọc Kiều công chúa (Việt Nam)
Nhóm bài: Thơ văn Lý Trần tập I (1977)
Gửi bởi Vanachi
Ngày gửi: 19/05/2020 23:04
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: gộp bài trùng: https://www.thivien.net/L...em-0jzIpTfG7Y6dlEBDheoWJQ生老病死,
自古常然。
欲求出離,
解縛添纏。
迷之求佛,
或之求禪。
禪佛不求,
杜口無言。


Phiên âm:
Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất ly,
Giải phọc thiêm triền.
Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu thiền.
Thiền Phật bất cầu,
Đỗ khẩu vô nghiên (ngôn).


Dịch nghĩa:
Sinh lão bệnh tử,
Lẽ thường xưa nay vẫn thế.
Muốn cầu siêu thoát,
Nhưng cởi trói cũng chính là buộc chặt thêm.
Mê muội thì mới cầu Phật,
Nhầm lẫn thì mới cầu thiền.
Chẳng cầu thiền, chẳng cầu Phật,
Mím mồm lại, không nói gì.


Chú thích:
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.